Anställning

Anställning styrs av ett avtal

images

En anställning styrs bland annat av ett avtal (anställningsavtal) som upprättas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Anställningen regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd och i vissa fall i kollektivavtal.

En arbetstagare kan vara fackligt ansluten eller oorganiserad (ej medlem i facket). Arbetsgivaren kan vara, eller inte vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation kan teckna kollektivavtal.

Är arbetstagaren medlem i facket, kan facket i första hand hjälpa medlem med frågor gällande anställningen. Vid svårare tvister mellan fackligt ansluten arbetstagare och arbetsgivare kan tvisten lösas i Arbetsdomstolen (AD), som enda rättsliga instans.

Är arbetstagaren ej medlem i ett fack förbund, börjar tvisten i tingsrätten. Därefter kan tingsrättens dom överklagas till Arbetsdomstolen.

Jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB kan hjälpa dig med tvister inom arbetsrätt. Ring 070-486 44 76 eller sänd e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se!

www.juristbyran.se-3 150 x 19