Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

images

Ett avtal är en överenskommelse som leder till ett rättsförhållande mellan antingen fysiska personer eller juridiska personer (företag och organisationer).

Avtal kan vara muntliga eller skriftliga.

Ett avtal kan vara ensidigt (benefikt t ex gåva) eller ömsesidigt (oneröst t ex köp) förpliktande.

Enligt avtalslagen (1915:218) kommer ett avtal till stånd genom överensstämmande av anbud och accept.

Ett s k konsensualavtal, vilar på bägge parters viljeförklaringar, d v s att parterna är överens.

Realavtal är en annan typ av avtal och tillkommer genom faktiskt handlande, t ex överlämnande av en gåva. För att ett löfte om en gåva ska vara bindande, måste den traderas/överlämnas.

Andra exempel på avtal är kompanjonavtal, köpeavtal, samboavtal m fl.

När parterna inte kommer överens om vad som avtalats, kan en tvist uppstå. En tvist om ett avtal, kan lösas på olika sätt.

Kan tvisten inte lösas kan det bli nödvändigt att domstol avgör tvisten.

Juristbyrån i Växjö AB kan hjälpa till med olika typer av avtals tvister och jur kand Eva-Marie Lindhe kan bidra till din framgång samt processar åt dig, som ditt juridiskt ombud i domstol.

Ring Juristbyrån i Växjö AB telefon 070-486 44 76 eller sänd e-post till eva-marie.lindhe@juristbyran.se för mer hjälp.

www.juristbyran.se-3 150 x 19