Vårdnad av barn

Har tvist uppkommit angående vårdnad med barn?  Vi kan hjälp dig med att försöka lösa tvisten. 

images

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet, skall det fästas avseende särskild vid risken för att barnet, eller någon annan i familjen, utsätts för övergrepp. Vid vårdnadsfrågor beaktas även ifall barnet olovligen har förts bort eller hålls kvar, eller annars far illa.
Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är viktig.
Hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Om det finns en tvist mellan föräldrarna som gäller ditt barn och tvisten inte går att lösa frivilligt, kan tvisten avgöras genom hjälp från familjerätten, medling eller av domstol (tingsrätt). Stämning lämnas in till tingsrätten på den ort där motparten alternativt barnet är folkbokförd. En tvist i tingsrätten brukar börja med att motparten får tillfälle att svara på stämningsansökan. Efter viss skriftväxling brukar tingsrätten kalla till en muntlig förberedelse. Parterna träffas då i domstolen, för att gå igenom vilka yrkanden (krav eller önskemål) som framställts och vad grunden för yrkandet är. Interimistiska (tillfälliga) yrkanden kan också framställas. Tingsrätten uppdrar i regel åt socialnämnden att göra en liten och därefter en större utredning av barnet/barnen, under rättsprocessens gång. När målet i tingsrätten är klart för huvudförhandling, träffas parterna igen i domstolen. Efter huvudförhandlingen i tingsrätten, avgör domstolen frågan om vårdnad av barn enligt Föräldrabalken (1949:381)  Tingsrättens beslut skall vara i enlighet med barnets bästa.

Är du inte nöjd med tingsrättens beslut kan du överklaga till hovrätten och senare till Högsta domstolen.

Kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB, om du behöver hjälp med vårdnad eller andra frågor gällande ditt barn. Mobil 070-486 44 76 för mer information och tidsbokning!

banner_120x240_sv_2017

www.juristbyran.se-3 150 x 19