Underhåll till maka eller make

När betalas underhåll till maka eller make?

– Om den ena parten, vid en skilsmässa har väsentligt bättre ekonomi kan den andra parten begära underhållsbidrag från makan/maken.

Underhållsbidrag till maka/make regleras i 6 kap Äktenskapsbalken (1987:230). Makarna skall, var och en, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs.

Är parterna inte överens om underhåll, kan en prövning av underhållsbidrag göras i domstol.

Kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB, för vidare information, råd och stöd. E-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se, mobil 070-486 44 76.

www.juristbyran.se-3 150 x 19