Underhållsbidrag till barn

Underhållsbidrag till barn

När barnet bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Hur stort underhållsbidraget blir beror på vilka behov barnet har och på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut.

Underhållsbidrag kan fastställas i avtal eller av domstol om föräldrarna inte kommer överens. Här redogörs för några av dessa regler.

Avdrag får göras för umgängeskostnader

Om du betalar underhållsbidrag till ett barn, har du, enligt 7 kap. 4 § Föräldrabalken (1949:381) rätt att göra ett avdrag på underhållsbidraget varje gång du har haft barnet hos Dig. Mer information ges på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se.

Du får göra avdraget först sedan barnet varit hos dig. Avdraget kan antingen göras på underhållsbidraget för nästa månad eller på äldre obetalda bidrag. Om du dröjer med avdraget mer än sex månader efter utgången av den månad då barnet var hos dig, får avdraget göras bara på äldre obetalda bidrag.

Du får inte göra något avdrag, om hänsyn till umgängeskostnader har tagits redan när underhållsbidraget fastställdes. Föräldrarna kan komma överens om andra regler. Var och en av dem kan också gå till domstol för att få andra villkor fastställda, men det måste finnas ”särskilda skäl” för att domstolen ska frångå huvudregeln.

Betalar du underhållsbidraget till Försäkringskassan (underhållsstöd) måste avdraget anmälas dit inom tre månader från utgången av den månad då barnet var hos dig. Vänd dig till Försäkringskassan för närmare upplysningar.

Underhållsbidragen är indexreglerade

Varje år den 1 februari höjs i allmänhet underhållsbidrag som har bestämts före den 1 november närmast föregående år. Anledningen är att man vill anpassa bidragens värde efter penningvärdets förändring.

Den som betalar underhållsbidraget till Försäkringskassan får automatiskt upplysning om ändringen därifrån.

Domen eller avtalet om ett underhållsbidrag kan ändras

Oavsett om ett underhållsbidrag har bestämts i en dom eller i ett avtal så kan föräldrarna själva komma överens om en ändring av bidraget. Om föräldrarna inte är överens, kan var och en av dem hos domstol begära att underhållsbidraget ändras. En ändring av avtalet kan bli aktuell vid förändrade förhållanden hos någon av föräldrarna.

Om en domstol eller föräldrarna själva har bestämt att något underhållsbidrag inte alls ska betalas, kan domen eller avtalet senare ändras på samma sätt som när ett underhållsbidrag har bestämts.

Normalt bestäms ett underhållsbidrag tills barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet då, kvarstår föräldrarnas underhållsskyldighet så länge skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år.

Underhållsbidraget måste krävas ut inom fem år

Om inte underhållsbidraget betalas kan den förälder som bidraget ska betalas till vända sig till antingen Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att kräva ut bidraget eller till Försäkringskassan för att få underhållsstöd. Även Försäkringskassan kan i sistnämnda fall vända sig till Kronofogdemyndigheten för indrivning av underhållsbidraget. Om mer än fem år gått sedan underhållsbidraget skulle ha betalats kan det inte längre krävas ut.

Underhållsstöd från Försäkringskassan

Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget, kan den förälder som barnet bor hos, få underhållsstöd från Försäkringskassan.

Information om regler för underhållsstöd kan du få hos Försäkringskassan.

För råd och upplysningar om underhåll och hjälp med att skriva avtal samt biträde vid tvist om underhåll, kontakta jurist i Växjö jur kand Eva-Marie Lindhe, mobil 070-486 44 76 e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

www.juristbyran.se-3 150 x 19