Umgänge med barn

Familjerättsbild 7x9Barnets bästa skall vara avgörande för all beslut om barns umgänge

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskild vid riken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är viktig.

Hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller båda besluta hur mycket umgänge som barnet ska ha med den andra föräldern.

Föräldrarna får också själva avtala om barnets umgänge. Avtalet skall gälla (är verkställbart), om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet.

Frågor om barns umgänge tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist och kan även tas upp i samband med äktenskapsmål. Om det inte finns någon behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om barns umgänge, ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar om barnet.

Rätten får besluta tillfälligt om barns umgänge (interimistiskt) för tiden till dess att frågan har avgjorts genom dom eller beslut.

Så här går du tillväga när du vill ändra umgänget: https://www.domstol.se/amnen/familj/foraldrar-och-barn/ansok-om-vardnad-boende-eller-umgange/

Vill du ha mer information och boka tid med en jurist i Växjö? Sänd e-post: eva-marie.lindhe@juristbyran.se eller ring mobil 070-486 44 76. Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19