Personskada

 

– Har du råkat ut för en personskada?

 

images

 

Enligt skadeståndslagen (1972:207)  5 kap 1 § kan du få ersättning för:

  • sjukvårdskostnad och andra kostnader, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära

  • inkomstförlust

  • sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur)

  • lyte eller annat stadigvarande men (fysiskt och psykiskt lidande av bestående art)

  • särskilda olägenheter till följd av skadan.

En personskada är en skada som tillfogats på din kropp, fysiskt eller psykiskt.
Skadestånd för personskada kan utgå på olika sätt i olika situationer, vid brott, i ditt arbete, vid annans oaktsamhet eller vårdslöshet.

Skada i samband med brott

Personskada och skadestånd vid brott
Har du råkat ut för ett brott  och fått en personskada är gärningsmannen skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. I regel har du rätt till ersättning även för den kränkning som brottet innebär. Kränkningsersättningen är ett schablonbelopp som ofta är kopplad till brottsrubriceringen (vilket brott du utsatts för). Ju allvarligare brott, desto större kränkningsersättning.

Den som drabbats av skada (målsäganden) genom brott, kan kräva skadestånd av den som orsakat skadan (gärningsmannen). Om du har råkat ut för en personskada och du misstänker att det är ett brott, bör du göra en polisanmälan. Åklagaren, som beslutar om åtal ska väckas, är i normalfallet skyldig att hjälpa målsäganden med skadeståndet i den rättegång som handlar om brottet, om målsäganden begär det. Vid vissa typer av brott har brottsoffer dessutom rätt till juridisk hjälp av ett så kallat målsägandebiträde. Det gäller främst vid sexualbrott och våld i nära relationer, men även vid annan brottslighet om det finns särskilda behov. Denna juridiska hjälp kostar inget för brottsoffret och målsägandebiträde ska bland annat hjälpa till med skadeståndsfrågan.

Solidariskt skadeståndsansvar
Om flera gärningsmän döms för ett och samma brott, och dessa döms att betala skadestånd till brottsoffret, är var och en av dessa personerna i regel ansvarig för hela skadeståndsbeloppet så kallat solidariskt skadeståndsansvar.  Tanken med det är att brottsoffrets chans att få sina skador ersatta ska vara så stor som möjligt. Brottsoffret kan kräva hela skadeståndet från en av de dömda personerna.

Utbetalning av skadestånd
Om gärningsmannen fälls för brottet kan domstolen bestämma att han/hon ska betala skadestånd till brottsoffret. Att domstolen dömer någon att betala skadestånd innebär alltså inte att pengarna betalas ut automatiskt till brottsoffret.

Brottsoffret kan få hjälp av Kronofogden med att driva in sitt skadestånd. Om den dömde har pengar, inkomst eller någon utmätningsbar tillgång, utmäter Kronofogden tillgången så att brottsoffret får sitt skadestånd. I annat fall redovisar Kronofogden att den dömde, för närvarande, saknar betalningsförmåga.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en fristående nämnd, som tar tillvara de som är utsatta för brott (brottsoffer). Du kan i vissa fall ansöka om brottsskadeersättning. Det görs i regel när alla andra ersättningsmöjligheter är uttömda.

Andra typer av skador

Arbetsskada
Har du skadat dig i arbetet och fått en personskada kan du ha rätt till skadestånd enligt dessa regler.

Andra skador
Har du skadat dig och fått en personskada i andra sammanhang, genom att någon annan varit vårdslös eller oaktsam, kan du också ha rätt till skadestånd.

Försäkring
Har du råkat ut för ett olycksfall eller ett överfall  och fått en personskada och har en olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring, kan du i regel få ersättning från ditt försäkringsbolag. Du kan i regel även få ersättning om du blivit överfallen och skadad om gärningsmannen är okänd. Gör en anmälan, om personskada inträffat, till ditt försäkringsbolag!

Vid behov av hjälp ring mobil 070-486 44 76 eller sänd e-post till jur kand Eva-Marie Lindhe, eva-marie.lindhe@juristbyran.se för bokning av tid, så att dina rättigheter gentemot motpart och/eller försäkringsbolag tillgodoses!

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19