GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Juristbyrån i Växjö AB, org.nr 556854-4141, behandlar dina personuppgifter. 


Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt och korrekt sätt, vilket bland annat närmare innebär att:

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
Vi inhämtar personuppgifter för de berättigade ändamål (syften) som anges i denna policy, och behandlar inte personuppgifterna på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål. De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
De personuppgifter vi behandlar är korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Juristbyrån i Växjö AB är självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

VEM BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

Klienter, d.v.s. fysiska personer som antingen själva är klienter hos Juristbyrån eller som är företrädare eller kontaktperson för klienter hos Juristbyrån. I detta innefattas även klientrelaterad information, d.v.s. personuppgifter rörande fysiska personer som hanteras inom ramen för ärenden inom juristverksamheten.

Övriga affärskontakter, d.v.s. fysisk person som har kontakt med Juristbyrån såsom företrädare eller kontaktperson för en potentiell framtida klient eller leverantör, eller som på annat sätt kommer i kontakt med Juristbyrån utan att vara klient.

Besökare, d.v.s. fysisk person som besöker vår webbplats eller kontaktar oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?


Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.


Personuppgifter som du lämnar till oss
När du som klient eller företrädare eller kontaktperson för din organisation använder våra tjänster, kontaktar oss via telefon, e-post, laddar ned material från vår hemsida, eller deltar vid event behandlar vi de personuppgifter om dig som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, din e-postadress, kopior av identitetshandlingar, uppgifter om kontonummer och andra faktureringsuppgifter och andra uppgifter som behövs för utförandet av vårt uppdrag.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du besöker vår hemsida och laddar ned material, kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan röra sig om din IP-adress och vilka undersidor du har besökt på vår hemsida.

Personuppgifter om dig som vi får från annan
Vi kan komma att ta emot information och underlag från andra aktörer, såsom partners, myndigheter och våra klienter m.fl., både via e-post och genom annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och vi behandlar därför sådana personuppgifter. Om uppgifterna rör ett ärende i juristverksamheten omfattas uppgifterna av vår tystnadsplikt och vi kommer inte att underrätta dig om att vi har sådana uppgifter. I den utsträckning uppgifterna inte rör ett ärende i juristverksamheten kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen om det krävs.

Specifika projekt
Vid vissa specifika klientärenden kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling som även kan komma att innefatta behandling av känsliga uppgifter. Det kan exempelvis aktualiseras i vissa ärenden som innefattar due
diligence och arbetsrättsliga ärenden. Separat information om personuppgifts- behandlingen vid sådana ärenden kommer att ges och utformas individuellt för varje ärende.

VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Klienter
För att kunna åta oss uppdrag för dig eller det bolag som du representerar och för att genomföra ett sådant uppdrag och bevaka dina/din uppdragsgivares intressen inhämtar och behandlar Juristbyrån personuppgifter om dig. Vi behandlar vidare dina uppgifter för att genomföra obligatoriska jävskontroller, penningtvättskontroller och fakturering för vårt arbete. Om du som enskild person eller som företrädare för enskild firma är klient till Juristbyrån är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte åta oss ditt uppdrag. Om du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är klient till Juristbyrån eller annan fysisk person som behandlas inom uppdrag för Juristbyrån juristverksamhet är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i klientrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen som vi representerar.

Juristbyrån behandlar även ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom din e-postadress, samt uppgift om den organisation som du representerar för att erbjuda och marknadsföra våra tjänster till dig och den organisation som du representerar. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra tjänster som vi tror att du och din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för din organisation. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Juristbyrån har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av Juristbyråns bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar Juristbyrån enligt lag.


Övriga affärskontakter
För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer och andra affärskontakter inhämtar och behandlar Juristbyrån personuppgifter. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig som företräder en enskild firma som är
affärspartner till Juristbyrån, är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig som företräder en organisation som är affärspartner till Juristbyrån är en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen.

Juristbyrån behandlar även ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom din e-postadress, samt uppgift om den organisation som du representerar för att erbjuda och marknadsföra våra tjänster till dig och den organisation som du representerar. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra tjänster som vi tror att din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för din organisation. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Juristbyrån har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av Juristbyråns bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar Juristbyrån enligt lag.


Besökare
Juristbyrån behandlar information som inhämtas vid ditt besök på vår webbplats, ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom din e-postadress, samt uppgift om den organisation som du representerar i syfte att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina och din organisations behov. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet, bl.a. mot bakgrund av potentiella fördelar som utvecklingen av vår verksamhet innebär för din organisation.


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Juristbyrån lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Juristbyrån sparar uppgifter om dig som tillhör kategorin Klient (inklusive konkursärenden) under den tid som följer av juristbyråns riktlinjer – vilket för närvarande innebär 10 år från dagen för ärendets slutförande – eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Juristbyrån kan dock komma att lagra uppgifter om fysisk person som är klient eller motpart för att möjliggöra erforderliga jävskontroller i enlighet med juristbyråns regelverk.

Juristbyrån sparar uppgifter om dig som tillhör kategorin Övriga affärskontakter så länge det finns ett aktivt uppdrag eller avtal. Efter att uppdrag/avtalsförhållandet har upphört sparar Juristbyrån personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk kan göras gällande i anledning av avtalet eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav.

Juristbyrån sparar uppgifter om dig som tillhör kategorin Besökare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter dock längst tre år. Invänder du mot behandlingen raderar Juristbyrån dina personuppgifter snarast möjligt.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om tjänsteleverantörer, andra juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, domstolar, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Juristbyrån berättigat intresse. Juristbyrån förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarig, med Juristbyrån gemensamt personuppgiftsansvarig eller Juristbyrån personuppgiftsbiträde.

VAR OCH HUR LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Juristbyrån kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Juristbyrån kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

Juristbyrån vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Juristbyrån kan anlita personuppgiftsbiträde som i vissa fall komma att läsa personuppgifter, för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support. Vårt personuppgiftsbiträde lyder under strikt avtalad sekretess.

PROFILERING

Juristbyrån kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

ANVÄNDNING AV E-POST

Juristbyrån kommer i sin kommunikation i ärendet – såväl med klienten och dennes företrädare och kontaktpersoner som med domstolar, myndigheter och andra med vilka vi kan behöva överföra personuppgifter till – att använda okrypterad e-postkommunikation om inte särskilda skäl föreligger däremot eller om du meddelar att du inte godkänner att okrypterad e- postkommunikation används.

VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Juristbyrån i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Juristbyrån kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Juristbyrån komma att ta ut en administrationsavgift.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Juristbyrån behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt att invända
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Juristbyrån som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

ÄNDRINGAR AV POLICYN

Juristbyrån förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Juristbyrån informera om detta på lämpligt sätt.

KONTAKT


Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Juristbyråns kontaktperson:
Namn: jur kand Eva-Marie Lindhe

Adress:
Box 505
351 06 Växjö
E-post: info@juristbyran.se
Tel: 070-4864476

page7image177476576page7image177476832