2 mars, 2013

Avsked

Avsked är arbetsgivarens starkaste åtgärd mot arbetstagaren.

Mellan arbetsgivaren och arbetstagaren finns ett anställningsavtal (muntligt eller skriftligt).

För att kunna avskeda en arbetstagare, måste arbetsgivaren följa lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i vissa fall kollektivavtal och styrka att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avsked skall vara skriftligt och kan ske omedelbart.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet.

Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas.

Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Avskedande anses ske, när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts i brev enligt, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran.

Har arbetstagaren semester, anses avskedande ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Ring Juristbyrån, tel 0470-77 47 17 eller sänd e-post för rådgivning och hjälp om arbetsrätt. Varmt välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19