Avsked från en anställning

Avsked är arbetsgivarens starkaste åtgärd mot arbetstagaren.

Mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska det finnas ett anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan vara muntligt eller skriftligt.

För att kunna avskeda en arbetstagare, måste arbetsgivaren följa lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I vissa fall kan kollektivavtal tala om ifall arbetsgivaren har brutit mot någon regel.

Du kan bli avskedad om arbetsgivaren kan styrka att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avsked skall vara skriftligt och kan ske omedelbart.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till, antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades. Eller om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet.

Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet. Det kan också finnas synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas.

Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Avskedande anses ha skett, när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts i brev, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran.

Har arbetstagaren semester, anses avskedande ha skett tidigast dagen efter den, då semestern upphörde.

Ring Juristbyrån, tel 070-486 44 76 eller sänd e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se för rådgivning och hjälp om avsked och arbetsrätt. Varmt välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19