Arv

Vem kan ta ett arv?

Testamentskolan-final

Arv kan tas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat dessförinnan, ta arv, om det sedermera föds med liv.

Ärvdabalken (1958:637) tar upp de regler som gäller vid arv, vem som kan ärva och vad som händer om den döde inte har någon anhörig, t ex då testamente finns/inte finns.

Frågor om arv kan gälla; förskott på arv, laglott, testamente dess tolkning och eventuella ogiltighet, preskriptionsregler om arv och testamente, arvsavtal, allmänna frågor om dödsbo, när en bouptredningsman ska anlitas och om en testamentsexekutor ska utses, hur en boutredning görs och ifall en boutredningsman behövs, hur den dödes skulder ska betalas, hur verkställighet av legat skall ske, samt om hur ett arvskifte ska gå till, samt slutligen kan frågor om arv gälla avtal vid samlevnad i oskiftat dödsbo.

Kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB om du har några frågor om arv telefon 070-486 44 76, e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

www.juristbyran.se-3 150 x 19